Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

INHOUD


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten hiervan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de Ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: data geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk wordt gemaakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie bestemd is en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot de totstandkoming van het contract;
11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – De identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer (statutaire naam en evt. handelsnaam W. de Jong
Bedrijfsadres; IJspolderweg 21, 3353SM Papendrecht, Nederland
Bezoekadres, indien afwijkend van vestigingsadres;
Telefoonnummer en tijden waarop Ondernemer telefonisch bereikbaar is: +31 786156200 - +31 645542446
E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de Consument wordt aangeboden met dezelfde functionaliteit als e-mail; sales@photovideoproducts.com
Kamer van koophandelnummer; 24341242
btw-identificatienummer; NL001246953B08

Indien de activiteit van de Ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningregime: informatie over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarvan hij lid is;
− de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar het wordt toegekend;
− een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en informatie over waar en hoe deze beroepsregels te raadplegen zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij desgevraagd kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt, op zodanige wijze dat deze voor de consument op eenvoudige wijze kan worden bewaar deze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat voor hem/haar het gunstigst is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders informatie verzamelen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke informatie over het feit dat hij is uitgesloten van het herroepingsrecht;
C. de informatie die overeenkomt met bestaande after-sales services en garanties;
D. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
F. het modelformulier voor herroeping indien de consument een herroepingsrecht heeft.
6. In geval van een duurovereenkomst geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of
A. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende leveringstermijn weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
B. indien de levering van een product bestaat uit meerdere partijen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
C. bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een overeenkomst van diensten of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd overeenkomstig de bedenktijd bepaald in de vorige leden van dit artikel.
6. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook mag doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem voor het sluiten van de overeenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten hiervan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze door middel van het modelformulier voor herroeping aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid kan plaatsvinden tijdens de bedenktijd, is de De consument is de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat reeds is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt niet de kosten van verrichting van diensten tot levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming indien
A. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
B. als de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen indien
A. hij er voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om voor het einde van de bedenktijd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen;
B. hij bij het geven van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
C. de ondernemer heeft nagelaten de verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij zo spoedig mogelijk een ontvangstbewijs.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor betaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere wijze niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af te nemen.
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
4. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte met een bepaalde uitvoeringsperiode en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
9. Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
13. Levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
B. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van gebondenheid aan schommelingen en vermeldt dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
A. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Uitvoering van een overeenkomst en extra Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en aan de op de dag van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. werd afgesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie tast nimmer de rechten en vorderingen aan die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. onderdeel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan elke verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of vorderingen aan de consument overdraagt, die verder gaan dan hem wettelijk verplicht is, in geval hij tekortschiet in de nakoming van zijn onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het plaatsen van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
5. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurduurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een met inachtneming van een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
- te allen tijde en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn gesloten;
- altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot een geregelde maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst ontvangt.
2. Het is niet toegestaan om bij de verkoop van producten aan consumenten in algemene voorwaarden een vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of de betreffende dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft verricht.
3. De consument heeft de plicht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, en de ondernemer hem heeft gewezen op te late betaling en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de eventuele buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Van de hiervoor genoemde bedragen kan door de ondernemer worden afgeweken. en percentages in het voordeel van de Consument.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht /)
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is verklaard of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd of de webshop door Webshop Keurmerk is opgeschort of opgeheven.
6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk te worden voorgelegd aan Webshop Keurmerk.
8. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa nguage)

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.