Menu
Your Cart

Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid


Photovideoproducts geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en wij behandelen de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Photovideoproducts. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webshop-software

Onze webshop is ontwikkeld met Opencart software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Opencart heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Opencart is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Opencart gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

web hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van verschillende hosters. Zij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit is vereist op grond van de geheimhoudingsovereenkomst.

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Pay.nl platform. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Pay.nl behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van ING's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Photovideoproducts op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met wetenschappelijk of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek om vergeving. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zullen wij dus bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij u toesturen
hebben opdracht gegeven.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een gratieverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage

U heeft altijd recht op inzage van de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten doen. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of tot u herleidbaar hebben, te laten beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Photovideoproducts. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën maken van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en daarna de verwerking definitief staken.
Ook heb je het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profielschetsen te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details
photovideoproducts
Nederland
Kantoor: IJspolderweg 21 3353 SM Papendrecht
E: sales@Photovideoproducts.com
T: +316 455 42 446